• 504 512 779

Co z tymi piecami?

Co z tymi piecami?

Spotykamy się z wieloma pytaniami związanymi z możliwością uzyskania dofinansowania na wymianę pieca. Istnieje kilka „programów”, które są realizowane przez różne jednostki na odmiennych zasadach.

Program realizowany przez Gminę Swarzędz

Na podstawie uchwały podjętej przez Radę Miejską w Swarzędzu w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi, możliwe jest uzyskanie dotacji na zastąpienie pieca opalanego paliwem stałym (tj. trwałe odłączenie pieca od systemu grzewczego) ekologicznym źródłem ciepła, w tym: miejską siecią ciepłowniczą, kotłem gazowym, kotłem elektrycznym lub urządzeniem elektrycznym będącym bezpośrednim źródłem energii cieplnej, kotłem olejowym, pompą ciepła, kotłem na paliwo stałe, w tym biomasę, pod warunkiem, że nowe urządzenie będzie służyło celom mieszkalnym. Wysokość dotacji to 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 7 000 zł. Dotacja nie jest uzależniona od wysokości dochodów i nie obejmuje wymiany starego pieca gazowego na nowy. Ważnym załącznikiem do wniosku o udzielenie dotacji na wymianę kotła węglowego na gazowy jest kopia ostatecznego pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z dokumentacją techniczną do wglądu. Zgodnie z zasadami w ramach dotacji, stary kocioł na paliwo stałe (węgiel, miał, itp.) można również wymienić na kocioł na paliwo stałe klasy 5 lub wyższej (spełniające wymagania ekoprojektu). Jednak jest to możliwe tylko w przypadku, gdy nieruchomość nie ma możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej. W takim przypadku, do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie dysponentów sieci ciepłowniczej i gazowej o braku możliwości podłączenia budynku lub lokalu do sieci ciepłowniczej lub gazowej w terminie 12 miesięcy od dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego, w którym wniosek został złożony. Wnioski o przyznanie dotacji można składać od 2 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Wzory wniosków dostępne będą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1 (Wydział Obsługi Mieszkańców), w Wydziale Ochrony Środowiska (ul. Poznańska 25, pok. 215). Szczegółowe informacje dostępne są stronie internetowej http://bip.swarzedz.eu w zakładce eURZĄD / Wydział Ochrony Środowiska. Wnioski należy składać wraz z wymaganymi załącznikami, przed realizacją inwestycji, szczególnie przed zakupem i montażem dotowanych urządzeń oraz przed likwidacją starego pieca. Wszelkich informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu pod numerem telefonu 61 65 10 655.

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Powiat Poznański, na podstawie UCHWAŁY Nr VII/74/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi udziela dofinansowania na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. Zgodnie z zapisami ww. uchwały wniosek należy złożyć w terminie od 3 do 24 lutego 2020 roku. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w roku budżetowym.W celu zapoznania się ze szczegółami odsyłamy do treści uchwały Rady Powiatu w Poznaniu.

Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE

Program realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i przewiduje dofinansowanie m.in. wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, w tym:

  • dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu.
  • dla budynków budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania Programu.

Biorąc udział w Programie można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Ze względu na skomplikowany charakter wniosku i wielość informacji niezbędnych do jego wypełnienia, indywidualnych dla każdego z wnioskujących, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu dostępnymi www.wfosgw.poznan.pl, lub pod nr tel. 61 845 62 24; 61845 6228.

Zwracamy również uwagę, że zgodnie z postanowieniami tzw. uchwały antysmogowej, obowiązującej na terenie województwa wielkopolskiego, wszystkie kotły pozaklasowe muszą zostać zlikwidowane do 1 stycznia 2024 roku, natomiast kotły 3 i 4 klasy należy wymienić do 1 stycznia 2028 roku.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych wymianą źródła ogrzewania do zapoznania się z wymaganiami programów oferowanych przez różne instytucje i wyboru oferty najkorzystniejszej dla siebie. Osoby chcące skorzystać z programu realizowanego prze Gminę Swarzędz namawiamy do wcześniejszego kompletowania dokumentacji, która jest niezbędna do złożenia pełnego wniosku, co przyczyni się do jego sprawniejszej realizacji. Zwracamy uwagę, że skorzystanie z jednego programu wyklucza możliwość uzyskania dotacji na ten sam cel z innego programu.

źródło: Prosto z Ratusza nr 9 2019