• 504 512 779

Gminna dotacja na wymianę źródła ogrzewania – 2023

Gminna dotacja na wymianę źródła ogrzewania – 2023

Od 1 kwietnia 2023 roku rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji na zmianę źródła ogrzewania. Wysokość dotacji wynosić będzie 100 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 7 000,00 zł dla budynków jednorodzinnych oraz nie więcej niż 14 000,00 zł w przypadku budynków wielorodzinnych, dla których jest wprowadzane wspólne źródło ogrzewania dla więcej niż jednego lokalu mieszkalnego.

W ramach dotacji należy trwale zlikwidować system ogrzewania oparty na paliwach stałych, niespełniający wymagań jakościowych będący jedynym lub podstawowym, stałym źródłem ogrzewania oraz zamienić go na:

  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
  • ogrzewanie gazowe;
  • ogrzewanie elektryczne;
  • ogrzewanie lekkim olejem opałowym;
  • pompę ciepła, spełniającą wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
  • ogrzewanie na pellet drzewny, spełniające wymagania określone w § 2 uchwały nr LXVI/683/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie: zasad

i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 roku poz.1846).

Uwaga: Nie ma możliwości otrzymania dotacji na kotły węglowe, w tym również opalane ekogroszkiem.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji powinny szczegółowo zapoznać się z treścią uchwały nr LXVI/683/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie: zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 roku poz.1846).

Wnioski składać można od 1 do 30 kwietnia 2023 roku (decyduje kolejność zgłoszeń). Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku za datę jego złożenia uznaje się dzień uzupełnienia wniosku o wszystkie wymagane załączniki. Wnioski dostarczone do tut. Urzędu przed lub po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

Uwaga: Złożone w terminie wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje się do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Wnioski o udzielenie dotacji będą dostępne w następujących miejscach:

  • Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1;
  • Wydział Ochrony Środowiska;
  • na stronie bip.swarzedz.eu, w zakładce eUrząd/”WOS”Wydział Ochrony Środowiska.

Wnioski należy składać przed przystąpieniem do realizacji zadania, tj. w szczególności przed zakupem i montażem dotowanych urządzeń a także przed likwidacją źródła ciepła. Dofinansowaniem objęte są koszty poniesione od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

Wnioski będą weryfikowane przez komisję, która będzie przeprowadzała oględziny miejsca wymiany źródła ogrzewania po złożeniu wniosku i po realizacji inwestycji. Wnioskodawca, po pozytywnej weryfikacji wniosku, zostanie poinformowany o możliwości podpisania umowy o udzielenie dotacji. Po podpisaniu umowy wnioskodawca przystępuje do realizacji zadania.

Po zakończeniu inwestycji wnioskodawca składa formularz rozliczenia dotacji wraz z odpowiednimi załącznikami. Dotacja będzie wypłacana po realizacji inwestycji, w terminie określonym w umowie dotacji.